Σκέψεις θεραπείας με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα αποδεικτικά αποτελέσματα της έρευνας

  1. Treatments to Consider Based Upon the Best Available Evidence Research Results - Translated into Greek

 

This pdf contains Treatments for you and your physician or healthcare provider to consider based upon the Best Available Research Results. This version includes the Greek Translation.